U (V)  GARNET RED 1993-2003 41190 941190
 U (V)  GARNET RED 1993-2003 41200 941200
 U (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41500 941530
 U (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41530 941530
 U (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41540 941530
 U (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41630 941600
 U (V)  CAMBRIDGE GREEN 1998-2000 44570
 U (V)  TOURMALLARD P. MET. 2C 1994-2000 53560 * 953560 *
 U (V)  CRYSTAL BLUE MET. 2C 1986-1989 54530 * 954530 *
 U (V)  DELTA BLUE MET. 2C 1983-1984 54567 * 954565 *
 U (V)  POLAR/SILVER '76 MET. 1976-1984 55350 * 955350 *
 U (V)  POLAR/SILVER '76 MET. 1976-1984 55400 * 955400 *
 U (V)  ZINC YELLOW 1993-2006 943860
 U (V)  APORTO RED 1992-1996 941320
 U0  AMALFI BLUE MET. 2C 1990-1993 53735 *
 U2  APORTO RED 1992-1996 941320
 U3 (V)  GARNET RED 1993-2003 41190 941190
 U3 (V)  GARNET RED 1993-2003 41200 941200
 U3 (V)  APORTO RED 1992-1996 941320
 U5 (V)  TOURMALLARD P. MET. 2C 1994-2000 53560 * 953560 *
 U6 (V)  TOURMALLARD P. MET. 2C 1994-2000 53560 * 953560 *
 U6 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 U6 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 U6 (V)  ZINC YELLOW 1993-2009 943860
 U7 (V)  TOURMALLARD P. MET. 2C 1994-2000 53560 * 953560 *
 U7 (V)  CRYSTAL BLUE MET. 2C 1986-1989 54530 * 954530 *
 U7 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 U7 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 U7 (V)  ZINC YELLOW 1993-2009 943860
 U8 (V)  CRYSTAL BLUE MET. 2C 1986-1989 54530 * 954530 *
 U8 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 U8 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 UA  ZINC YELLOW 1993-2009 943860
 UA3  ZINC YELLOW 1993-2009 943860
 UA4  ZINC YELLOW 1993-2009 943860
 V (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41530 941530
 V (V)  ISIS BLUE 1993-1995 44854 944854
 V (V)  ISIS BLUE 1993-1995 944850
 V (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51025 * 951025 *
 V (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
 V (V)  AQUA TEAL MET.2C 2000-2003 53674 * 953674 *
 V (V)  AURALIS II MET. 2C 1995-1999 54935 * 954935 *
 V (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 V (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 V (V)  POLAR/SILVER '76 MET. 1976-1984 55350 * 955350 *
 V (V)  POLAR/SILVER '76 MET. 1976-1984 55400 * 955400 *
 V (V)  BALLIOL BLUE 1992-1993 944850
 V (V)  JEWEL VIOLET P. 2C 1993-1999 951454 *
 V0 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 V0 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 V2 (V)  BALLIOL BLUE 1992-1993 944850
 V3 (V)  ISIS BLUE 1993-1995 44854 944854
 V3 (V)  ISIS BLUE 1993-1995 944850
 V3 (V)  AURALIS II MET. 2C 1995-1996 54935 * 954935 *
 V3 (V)  BALLIOL BLUE 1992-1993 944850
 V4 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51025 * 951025 *
 V4 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
 V5 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51025 * 951025 *
 V5 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
 V5 (V)  AURALIS II MET. 2C 1995-1996 54935 * 954935 *
 V5 (V)  JEWEL VIOLET P. 2C 1993-1999 951454 *
 V6 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51025 * 951025 *
 V6 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
 V6 (V)  AURALIS II MET. 2C 1995-1996 54935 * 954935 *
 V6 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 V6 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 V9 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 V9 (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 V54 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51025 * 951025 *
 V54 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
 VCR (V)  COPPER GLOW P. MET. 2C 1997-2000 51711 * 951711 *
 VCRAWHA (V)  COPPER GLOW P. MET. 2C 1997-2000 51711 * 951711 *
 VCRAWWA (V)  COPPER GLOW P. MET. 2C 1997-2000 51711 * 951711 *
 VCRE (V)  COPPER GLOW P. MET. 2C 1997-2000 51711 * 951711 *
 VCREWHA (V)  COPPER GLOW P. MET. 2C 1997-2000 51711 * 951711 *
 VS (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51025 * 951025 *
 VS (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
 VT (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51025 * 951025 *
 VT (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
 W (V)  DIAMOND WHITE 1972-2010 45660 945660
 W (V)  DIAMOND WHITE 1972-2010 45760 945660
 W (V)  DIAMOND WHITE 1972-2010 45770 945600
 W (V)  IVORY (TAXI) 1987-2000 46250 946250
 W (V)  HELLELFENBEIN (TAXI) 1980-1984 46260
 W (V)  AMPARO BLUE P. MET. 2C 1996-2005 54515 * 954515 *
 W (V)  ULTRAMARINE P. MET. 2C 1995-2001 54567 * 954565 *
 W (V)  IVORY WHITE 1985-2000 945890
 W5 (V)  PAPRIKA RED P. 2C 1995-1998 51580 * 951580 *
 W5 (V)  ULTRAMARINE P. MET. 2C 1995-2001 54567 * 954565 *
 W6 (V)  IVORY (TAXI) 1987-2000 46250 946250
 W6 (V)  ULTRAMARINE P. MET. 2C 1995-2001 54567 * 954565 *
 W7 (V)  IVORY (TAXI) 1987-2000 46250 946250
 W7 (V)  ULTRAMARINE P. MET. 2C 1995-2001 54567 * 954565 *
 W8 (V)  MED. CHARCOAL GREEN P. 2C 1997-2003 953564 *
 W9 (V)  MED. CHARCOAL GREEN P. 2C 1997-2003 953564 *
 WGR (V)  SOLAR SILVER MET. 2C 1995-2000 55330 * 955330 *
 WGR (V)  SOLAR SILVER MET. 2C 1995-2000 955446 *
 X (V)  MIDNIGHT BLUE 1977-1985 44630 944630
 X (V)  MIDNIGHT BLUE 1977-1985 944600
 X (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 X (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 X2 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 X2 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 X3 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 X3 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 X5 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 X5 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 X5 (V)  TOURMALLARD P. MET. 2C 1994-2000 53560 * 953560 *
 X6 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 X6 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 X7 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 X7 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 X59 (V)  TOURMALLARD P. MET. 2C 1994-2000 53560 * 953560 *
 XS (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 XS (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 XSC115  CALLEON GREEN 1957-1975 44552 944552
 XSC210  ERMINE WHITE 1960-1972 45700 945700
 XSC352  SILVER FOX MET. 2C 1966-1972 55400 * 955400 *
 XSC450  ANCHOR BLUE 1967-1971 44633 944633
 XSC564  EVERGREEN MET. 1970-1974 53550 * 953550 *
 XSC574 (V)  SUNSET 1970-1975 941700
 XSC632A (V)  BLACK 1968-2000 46830 946860
 XSC632A (V)  BLACK 1968- 946830
 XSC691 (V)  DIAMOND WHITE 1972-2010 45660 945660
 XSC691 (V)  DIAMOND WHITE 1972-2010 45760 945660
 XSC691 (V)  DIAMOND WHITE 1972-2010 45770 945600
 XSC800 (V)  MARINE BLUE 1971-1976 944800
 XSC800A  BALTIC BLUE 1982-1983 44800 944800
 XSC913  RED '75 1974-1983 42250
 XSC1034A  SIGNAL YELLOW 1976-1984 43750 943750
 XSC1056C (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55270 * 955300 *
 XSC1056C (V)  STRATO SILVER MET. 2C 1976-1992 55300 * 955300 *
 XSC1136A (V)  VENETIAN RED 1976-1984 41550 941530
 XSC1146A (V)  GENTIAN BLUE 1976-2008 44920 944930
 XSC1146A (V)  GENTIAN BLUE 1976-2008 44930 944930
 XSC1203C  OYSTER MET. 2C 1977-1979 55700 * 955700 *
 XSC1246A (V)  MIDNIGHT BLUE 1977-1985 44630 944630
 XSC1246A (V)  MIDNIGHT BLUE 1977-1985 944600
 XSC1247A  IVORY (TAXI) 1987-2000 46250 946250
 XSC1271C  COBALT BLUE MET. 2C 1978-1984 53800 * 953800 *
 XSC1272A  COSMOS BLUE MET. 2C 1978-1980 54350 *
 XSC1292AK  RHOMBUS/STARABEIGE 1978-1983 46380 946380
 XSC1305 (V)  GRAPHITE GREY MET. 1980-1983 951050 *
 XSC1305C (V)  GRAPHITE GREY MET. 2C 1980-1983 951050 *
 XSC1366C  SOLAR GOLD MET. 2C 1979-1984 52350 *
 XSC1373B (V)  SUMAC RED MET. 1979-1980 951890 *
 XSC1373C (V)  SUMAC RED MET. 2C 1979-1980 951890 *
 XSC1390A  CORDOBA BEIGE 1979-1982 46400
 XSC1456C (V)  ARCTIC BLUE MET. 2C 1980-1982 954950 *
 XSC1462B  CHRYSTAL GREEN MET. 1980-1983 52630 * 952630 *
 XSC1462C (V)  CHRYSTAL GREEN MET. 2C 1980-1983 52630 * 952630 *
 XSC1493A (V)  SUNBURST RED 1980-1984 41820
 XSC1493A (V)  SUNBURST RED 1980-1984 41850 941850
 XSC1550B  CHAMPAGNE MET. 1981-1984 55390 * 955390 *
 XSC1550C (V)  CHAMPAGNE MET. 2C 1981-1984 55390 * 955390 *
 XSC1550C (V)  CHAMPAGNE MET. 2C 1981-1984 55500 * 955500 *
 XSC1551C  TITAN BLUE MET. 2C 1981-1982 54660 * 954660 *
 XSC1573C  CELTIC BROWN MET. 2C 1981-1983 951925 *
 XSC1592A  CARDINAL RED 1981-1992 41350 941350
 XSC1678C (V)  HAVANNA BROWN MET. 2C 1982-1984 51088 * 951140 *
 XSC1678C (V)  HAVANNA BROWN MET. 2C 1982-1984 51140 * 951140 *
 XSC1690C (V)  GLACIER BLUE MET. 2C 1982-1984 54850 *
 XSC1697C  CYPRESS GREEN MET. 2C 1983-1986 53594 * 953594 *
 XSC1765A (V)  OCEAN BLUE 1983-1986 44965
 XSC1765A (V)  OCEAN BLUE 1983-1986 44970 944970
 XSC1801C (V)  NIMBUS GREY MET. 2C 1983-1986 54730 * 954730 *
 XSC1803C (V)  REGENCY RED MET. 2C 1983-1992 51660 *
 XSC1889C (V)  DELTA BLUE MET. 2C 1983-1984 54567 * 954565 *
 XSC1900C  PARIS BLUE MET. 2C 1983-1992 54860 *
 XSC1901C (V)  MINERAL BLUE MET. 2C 1984-1986 54600 * 954600 *
 XSC1901C (V)  MINERAL BLUE MET. 2C 1984-1986 54604 * 954604 *
 XSC1915C (V)  CASSIS MET. 2C 1986-1988 951195 *
 XSC1932A (V)  LACQUER RED 1984-1986 41040 941000
 XSC1933A (V)  ROSSO RED 1984-1988 41490 941530
 XSC1941C  QUARTZ GOLD MET. 2C 1983-1989 55360 * 955360 *
 XSC1978B  GREY MET. 1985-1990 54735 * 954735 *
 XSC1979B (V)  BLUE MET. 1985-1990 954600 *
 XSC2005 (V)  MISTRAL BLUE P. MET. 2C 1995-2000 954557 *
 XSC2009A (V)  MARITIME BLUE 1986-1990 44980
 XSC2009A1 (V)  MARITIME BLUE 1986-1990 44980
 XSC2026  IVORY WHITE 1985-2000 945890
 XSC2061A  VERMILLION RED 1984-1992 42200
 XSC2061AK  VERMILLION RED 1984-1992 42200
 XSC2076 (V)  MERCURY GREY MET. 2C 1986-1992 54710 * 954710 *
 XSC2076 (V)  MERCURY GREY MET. 2C 1986-1992 54715 * 954715 *
 XSC2078C  CRYSTAL BLUE MET. 2C 1986-1989 54530 * 954530 *
 XSC2080C  REGAL RED MET. 1986-1987 51655 *
 XSC2097A (V)  BURGUNDY RED 1986-1992 41060 941060
 XSC2097A (V)  BURGUNDY RED 1986-1992 41080 941080
 XSC2101A  GALAXY BLUE 1986-1992 44680 944680
 XSC2101A1  GALAXY BLUE 1986-1992 44680 944680
 XSC2153C  BISCAYNE BLUE MET. 2C 1986-1993 54800 * 954800 *
 XSC2155C (V)  TASMAN BLUE P. 2C 1988-1993 53985 * 953985 *
 XSC2155C (V)  TASMAN BLUE P. 2C 1988-1993 54530 * 954530 *
 XSC2155CM (V)  TASMAN BLUE P. 2C 1988-1993 53985 * 953985 *
 XSC2155CM (V)  TASMAN BLUE P. 2C 1988-1993 54530 * 954530 *
 XSC2159CM (V)  MAGENTA P. 2C 1988-1992 51430 * 951440 *
 XSC2159CM (V)  MAGENTA P. 2C 1988-1992 51440 * 951440 *
 XSC2159CM (V)  MAGENTA P. 2C 1988-1992 51460 * 951440 *
 XSC2159CM (V)  MAGENTA P. 2C 1988-1992 51485 * 951485 *
 XSC2172C  SATIN GOLD MET. 2C 1987-1990 952445 *
 XSC2228C (V)  FLINT GREY MET. 2C 1988-1990 51026 * 951025 *
 XSC2231C (V)  OLYMPIC GOLD MET. 2C 1988-1990 55730 *
 XSC2236  BAHAMA BLUE P. MET. 2C 1990-2000 53997 *
 XSC2246 (V)  MATISSE BLUE MET. 2C 1988-1993 53940 * 953980 *
 XSC2251 (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41500 941530
 XSC2251 (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41530 941530
 XSC2251 (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41540 941530
 XSC2251 (V)  RADIANT RED / SPANISCHROT 1988-2007 41630 941600
 XSC2253A  PEONY RED 1988-1989 41190 941190
 XSC2324C (V)  AQUA FOAM MET. 2C 1988-1993 54905 *
 XSC2324C (V)  AQUA FOAM MET. 2C 1988-1993 954800 *
 XSC2334CM (V)  NORDIC GREEN P. 2C 1991-1993 53585 * 953585 *
 XSC2334WCM (V)  NORDIC GREEN P. 2C 1991-1993 53585 * 953585 *
 XSC2340C (V)  OATMEAL MET. 2C 1990-1990 55410 *
 XSC2340C (V)  OATMEAL MET. 2C 1990-1990 955380 *
 XSC2347C (V)  AQUARIUS BLUE MET. 2C 1988-1989 54380 * 954380 *
 XSC2358CM (V)  ATLANTIC BLUE P. 2C 1990-1993 54568 * 954565 *
 XSC2358WCM1 (V)  ATLANTIC BLUE P. 2C 1990-1993 54568 * 954565 *
 XSC2361CM (V)  SMOKESTONE P. 2C 1990-2003 954576 *
 XSC2361CM (V)  SMOKESTONE P. 2C 1990-2003 54580 * 954586 *
 XSC2361CM (V)  SMOKESTONE P. 2C 1990-2003 954580 *
 XSC2368C  AMALFI BLUE MET. 2C 1990-1993 53735 *
 XSC2396C  FIRNWOOD BLUE MET. 2C 1991-1992 53710 *
 XSC2398C  VERONA GREEN MET. 2C 1991-1992 52730 *
 XSC2398WC1  VERONA GREEN MET. 2C 1991-1992 52730 *
 XSC2409CM  EBONY P. 2C 1991-1993 51020 * 951020 *
 XSC2431 (V)  MOONDUST SILVER MET. 2C 1991-2009 55240 * 955240 *
 XSC2431 (V)  MOONDUST SILVER MET. 2C 1991-2009 55270 * 955300 *
 XSC2431 (V)  MOONDUST SILVER MET. 2C 1991-2009 955270 *
 XSC2431 (V)  MOONDUST SILVER MET. 2C 1991-2009 955355 *
 XSC2432C  MUSCAT GOLD MET. 2C 1993-2000 955480 *
 XSC2455C (V)  POLARIS GREY MET. 2C 1992-1994 51071 * 951071 *
 XSC2472 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-2000 51465 * 951465 *
 XSC2472 (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 XSC2481C  AEGEAN BLUE MET. 2C 1992-1992 54510 *
 XSC2489A  APORTO RED 1992-1996 941320
 XSC2497A (V)  BALLIOL BLUE 1992-1993 944850
 XSC2532C  MUSCAT GOLD MET. 2C 1993-1994 955480 *
 XSC2544 (V)  JAVA BLUE P. 2C 1993-1996 53990 * 953990 *
 XSC2544 (V)  JAVA BLUE P. 2C 1993-1996 54593 * 954593 *
 XSC2547 (V)  TOURMALINE GREEN P. 2C 1993-1995 53557 *
 XSC2549CM (V)  HOLMAN BLUE P. 2C 1993-2000 954586 *
 XSC2554 (V)  LEVANTE GREY P. 2C 1993-1995 54608 * 954608 *
 XSC2555CM  WILD BERRY P. 2C 1993-1993 951442 *
 XSC2564CT (V)  MARMARA BLUE MET. 2C 1993-1993 954800 *
 XSC2608  AMPARO BLUE P. MET. 2C 1996-2005 54515 * 954515 *
 XSC2632C (V)  ARCTIC BLUE MET. 2C 1993-1998 54925 * 954925 *
 XSC2632C (V)  ARCTIC BLUE MET. 2C 1993-1998 54942 * 954942 *
 XSC2638  PROVENCE GREEN 1992-1995 44550
 XSC2639  RIMINI BLUE 1993-1993 44940
 XSC2681  IMPERIAL BLUE P. 2C 1993-2008 53991 * 953991 *
 XSC2696 (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993-2000 53671 * 953683 *
 XSC2696 (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993-2000 53676 * 953676 *
 XSC2696 (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993- 953732 *
 XSC2696CME (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993-2000 53671 * 953683 *
 XSC2696CME (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993-2000 53676 * 953676 *
 XSC2696CME (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993- 953732 *
 XSC2696SCM (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993-2000 53671 * 953683 *
 XSC2696SCM (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993-2000 53676 * 953676 *
 XSC2696SCM (V)  CAYMAN BLUE P. 2C 1993- 953732 *
 XSC2698 (V)  ALBERTO GREEN MET. 2C 1993-1996 53625 * 953625 *
 XSC2698 (V)  ALBERTO GREEN MET. 2C 1993-1996 951042 *
 XSC2707 (V)  ELECTRIC CURRENT P. 2C 1992-2000 951554 *
 XSC2708SCM  ROYAL BLUE P. 2C 1993-1993 54559 * 954559 *
 XSC2713 (V)  ONTARIO BLUE 1994-2003 44650 944700
 XSC2713 (V)  ONTARIO BLUE 1994-2003 44700 944700
 XSC2724 (V)  STARDUST MET. 2C 1993-2009 55265 * 955300 *
 XSC2724 (V)  STARDUST MET. 2C 1993-2009 55300 * 955300 *
 XSC2727 (V)  GARNET RED 1993-2003 41190 941190
 XSC2727 (V)  GARNET RED 1993-2003 41200 941200
 XSC2728 (V)  ISIS BLUE 1993-1995 44854 944854
 XSC2728 (V)  ISIS BLUE 1993-1995 944850
 XSC2728AE (V)  ISIS BLUE 1993-1995 44854 944854
 XSC2728AE (V)  ISIS BLUE 1993-1995 944850
 XSC2740C  SPRING GREEN P. 2C 1993-1995 53500 * 953500 *
 XSC2741  JEWEL VIOLET P. 2C 1993-1997 951454 *
 XSC2742  ZINC YELLOW 1993-2009 943860
 XSC2743 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1996 51025 * 951025 *
 XSC2743 (V)  ASH BLACK MET. 2C 1993-1996 51070 * 951029 *
 XSC2744 (V)  LODEN GREEN P. 2C 1995-2000 953558 *
 XSC2747 (V)  AUBERGINE P. 2C 1995-2000 951415 *
 XSC2749  PAPRIKA RED P. 2C 1995-1998 51580 * 951580 *
 XSC2753 (V)  MISTRAL BLUE P. MET. 2C 1995-2000 954557 *
 XSC2755 (V)  ROYAL GRAU MET 1994-2005 51067 *
 XSC2755 (V)  NANTUCKET GREY MET 1994-2005 51067 *
 XSC2756 (V)  TOURMALLARD P. MET. 2C 1994-2000 53560 * 953560 *
 XSC2761  PEPPER RED P. 2C 1995-2009 51520 *
 XSC2772 (V)  STATE BLUE P. 2C 1995-2006 54597 * 954597 *
 XSC2776 (V)  DARK MAROON 1994-2000 941010
 XSC2786 (V)  ULTRAMARINE P. MET. 2C 1995-2000 54567 * 954565 *
 XSC2787 (V)  SOLAR SILVER MET. 2C 1995-2000 55330 * 955330 *
 XSC2787 (V)  SOLAR SILVER MET. 2C 1995-2000 955446 *
 XSC2789  VITREOUS GREEN P. 2C 1995-2000 52400 *
 XSC2790 (V)  JUICE GREEN MET. 2C 1994-2006 953574 *
 XSC2791 (V)  SAND MET. 2C 1994-2000 955450 *
 XSC2805  RED 1993-2000 941545
 XSC2811 (V)  BRIGHT BLUE 1995-2003 44862 944862
 XSC2811 (V)  BRIGHT BLUE 1995-2003 944861
 XSC2842  AUTUMN GREEN P. 2C 1996-2000 53692 * 953692 *
 XSC2848  ASTOR GREY P. 2C 1996-1999 54712 * 954712 *
 XSC2851  PANTHER BLACK P. MET. 2C 1996-2009 54584 * 954584 *
 XSC2860 (V)  ARIZONA ORANGE P. MET. 2C 1995-2000 951890 *
 XSC2861 (V)  AURALIS II MET. 2C 1995-1996 54935 * 954935 *
 XT (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 51465 * 951465 *
 XT (V)  NOUVEAU RED P. 2C 1992-1997 951489 *
 Y (V)  ZINC YELLOW 1998-2009 43800 943800
 Y (V)  MINT GREEN 1998-2003 44470 944470
 Y (V)  PTT GREEN 1988-1989 944400
 Y (V)  POSTAL SERVICES RED 1984-1993 941700
 YM  ASH BLACK MET. 2C 1993-1999 51070 * 951029 *
© 2010 - 2018 coating4all | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site van ons keurmerk webwinkelkeur. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.